De corridor Amsterdam

Hoorn ligt grotendeels in de Metropoolregio Amsterdam, volgens de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), één van de belangrijkste economische regio’s van het land. Voor de internationale concurrentiepositie van dit gebied zijn bereikbaarheid en doorstroming (op weg en spoor) essentieel. Het project A7/A8 zit momenteel in de opstartfase van de planstudie. Binnen het project was behoefte aan een adequate en consistente pro­jectbeheersing, zodanig dat de projectbeheersingsproducten geduren­de de looptijd van het contract tijdig beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan de werkwijzen en kwaliteitseisen conform de geldende handreikingen en kaders. De bedoeling van projectbeheersing is het leveren van betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie over het project en het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de infor­matievoorziening en de besluitvorming. Uitgangspunt hierbij zijn de vigerende afspraken over de scope, planning, kosten, kwaliteit, risico’s en organisatie en de hierover vastgestelde baseline. Rijkswaterstaat heeft daarom in september 2020 deze vraag bij de markt gelegd, middels een Nadere Overeenkomst Projectbeheersing.

Partners in Projectbeheersing (PinP) heeft de aanbesteding bij Rijkswaterstaat voor de projectbeheersing van het projectteam A7A8 Amsterdam-Hoorn gewonnen. Zowel het projectteam van RWS als PinP zijn verheugd om de komende drie (tot maximaal zeven) jaar samen te werken aan een efficiënt verloop van het project en goede informatievoorziening aan alle stakeholders. Het projectteam van PinP bestaat uit Harry Steenwijk (Sleutelfunctionaris en verantwoordelijk voor interne kwaliteitsborging), Otto van Biessum als adviseur Risicomanagement, Pien Banus (adviseur Planningsmanagement) en Iwan de Regt (adviseur Financieel management). Omdat de start te vieren en de samenwerking te bekrachtigen tekenden Arjan Gerritsen namens Rijkswaterstaat en Dolf Derks namens PinP de overeenkomst.